Rakennus­historiaselvitys

Rakennushistoriaselvitys palvelee kohteen suojelutarpeen määrittelyä asemakaavaa laadittaessa ja tuottaa lähtökohtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen korjaushankkeeseen.

Korkeavuorenkatu 21, entinen Ohrannan talo. ©Sami Heikinheimo

Jokaisella rakennuksella on oma, ainutlaatuinen tarinansa

Rakennushistoriaselvitys antaa kokovartalokuvan kiinteistöstä. Se kohdistuu tyypillisesti kiinteistöön, jossa on alkamassa muutoshanke. Rakennushistoriaselvityksellä pyritään tunnistamaan kohteen rakennustaiteelliset, kaupunkikuvalliset tai kulttuurihistorialliset arvot, joita vaalia muutoksessa. Kiinteistöt ovat usein suojeltuja rakennuksia ja työtä ohjaa museoviranomainen. Selvityksen tulokset palvelevat vanhan rakennuksen peruskorjauksen tai perusparannuksen suunnittelua ja kaavamuutosten hakemista. Lisäksi se tuottaa aitoja tarinoita, joilla rakentaa kehityskiinteistön uutta profiilia.

Korkein hallinto-oikeus. ©Sami Heikinheimo
Selvitysten jälkeisessä rakennuslupavaiheessa toimimme neuvottelevana konsulttina.

Taloudellisten ja suojeluintressien ei tarvitse olla ristiriidassa. Autamme asiakkaitamme vaikeissakin rakennussuojelu- ja kiinteistökehityshankkeissa. Pyrkimyksenämme on saada aikaan tasapainoisia ratkaisuja, johon eri osapuolet ovat tyytyväisiä. Konsultoimme vankan kokemuksemme puitteissa kaavoitus-, täydennysrakentamis-, muutos- ja korjaushankkeita. Olemme mukana viranomaisneuvotteluissa ja autamme tuottamaan oikeusprosesseissa tarvittavia aineistoja.

Kasarmitorin kaupparakennus. ©Sami Heikinheimo

Taivallahden koulu. ©Sami Heikinheimo

Rakennushistoriaselvitys vai ominaispiirteiden selvitys?

Ominaispiirteiden selvitystyö on rakennushistoriallista selvitystä kevyempi tapa selvittää kiinteistön ominaisia ja erityisiä piirteitä. Tämä selvitysmuoto soveltuu rakennukselle, jota ei ole suojeltu, mutta jolla katsotaan olevan jossain määrin rakennustaiteellisia, kaupunkikuvallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Selvitystyössä nämä mahdolliset arvot määritellään ja niiden avulla viranomainen voi ottaa kantaa kohteen suojeluun tai purkuun.

Purettavaksi päätyvät rakennukset on hyvä dokumentoida jälkipolville. Suojellun rakennuksen restaurointi- ja korjaustyön dokumentointi tukee kiinteistön ylläpidon suunnittelua, ja on huomattava apu tulevien muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitteluvaiheessa. Dokumentoinnissa painopiste on valokuvaamisessa, jonka toteutamme ammattimaisesti. Kuvaamme myös ilmasta käsin dronella.

Merikatu 5. ©Sami Heikinheimo

!

Näin syntyy RHS

Rakennushistoriaselvitykseen tekemiseen on hyvä varata aikaa noin 12 viikon verran. Tuona aikana koluamme arkistot, tutkimme ja valokuvaamme rakennukset, ja kokoamme työmme johtopäätökset visuaalisesti korkeatasoiseksi esitykseksi. Alla on kuvattu selvityksen laadinnan askelmerkit.


1

Asiantuntijakeskustelua ja ajatusten vaihtoa

Vaikka laadimme kymmenittäin rakennushistoriaselvityksiä vuosittain ja prosessimme ovat hiottuja, jokainen uniikki kohde on käsiteltävä yksilöllisellä tavalla. Yhdessä keskustellen syntyvät parhaat ajatukset siitä, miten kutakin kohdetta on syytä tarkastella, ja miten esittää sen rakennushistorialliset erityispiirteet. Oman osaamisen lisäksi käymme ajatuksenvaihtoa omistajan, käyttäjän ja viranomaisen kesken.


2

Yhteydenpito

Kaikki alkaa asiakkaan tarpeiden kuuntelemisesta ja lähtötilanteen kartoittamisesta. Aloitustapaamisessa käymme läpi työn vaiheet ja painopistealueet, sekä yhteydenpidon tavan.


3

Arkisto- ja kirjallisuustutkimus

Tässä vaiheessa kartoitetaan lähdeaineistot. Aineistoja voi löytyä erilaisista julkisista ja yksityisistä arkistoista, tutkimuskirjallisuudesta, tai vaikkapa eri aikojen sanomalehdistä. Oleellista on löytää kohteen alkuperäiset arkkitehtipiirustukset, sekä dokumentteja muutos- ja käyttövaiheista.


4

Kenttätyö

Kenttätyön aikana paneudutaan fyysiseen kohteeseen.
Se kuvataan sanallisesti ja valokuvataan, sekä tehdään mahdollisesti rakennusmittauksia tai haastatteluita.  Kenttätyön aikana kiinnitetään huomiota alkuperäisen suunnitteluratkaisun säilyneisyyteen ja kohteen kerroksellisuuteen, sekä nykyisiin pintarakenteisiin. Tarkastelu suoritetaan tyypillisesti joko rakennuksittain, tilakokonaisuuksittain tai huonekohtaisesti.


5

Analyysi

Työssä kerätty aineisto jäsennellään ja tutkitaan ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Työn lopussa esitetään kohteen erityiset piirteet ja työn luonteesta riippuen otetaan mahdollisesti kantaa arvoihin, säilyttämisen tai korjaamisen tapaan.


6

Visuaalinen suunnittelu ja havainnollistaminen

Rakennushistoriaselvityksen visuaalisuus suunnitellaan siten, että kohteen historialliset vaiheet ja erityispiirteet tulevat mahdollisimman selvästi ilmi. Lopputuote räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaan formaattiin. Selvitystemme yleinen päämäärä on, että kohteen tiedot on kerätty yhteen kansiin sekä helppolukuisena tiivistelmänä että syvällisempänä esityksenä.


Valmis RHS

Työn jälkeen on aika nauttia sen hedelmistä. Valmis rakennushistoriaselvitys on taiten tehty ja kestää aikaa – aivan kuten selvityksen kohteena ollut kiinteistökin.

Mitä palvelu tarjoaa sinulle?

  • Tiiviin ja selkokielisen esityksen rakennuksen historiasta
  • Visuaalisesti korkeatasoisen työn, jossa valokuvat ja kaaviot ovat tärkeässä roolissa
  • Työssä tiivistetään rakennuksen keskeiset ominaispiirteet, mikä edesauttaa jatkotoimenpiteiden suunnittelua
  • Rakennusta tarkastellaan osana ympäristöään ja aikansa rakentamista, sille annetaan konteksti

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710