Rakennus­historiaselvitys

Rakennushistoriaselvitys palvelee kohteen suojelutarpeen määrittelyä asemakaavaa laadittaessa ja tuottaa lähtökohtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen korjaushankkeeseen.

Rakennushistoriaselvityksen ikoni
Ark-byroon tekemiä rakennushistoriaselvityksiä vuodelta 2019. ©Ark-byroo

Historiatietoon perustuvaa päätöksentekoa

 

Kokonaiskuva rakennuksen vaiheista

Rakennushistoriaselvitys antaa kokovartalokuvan kiinteistöstä. Se kohdistuu tyypillisesti kiinteistöön, jossa on alkamassa muutoshanke. Rakennushistoriaselvityksellä pyritään tunnistamaan kohteen rakennustaiteelliset, kaupunkikuvalliset tai kulttuurihistorialliset arvot. Kiinteistöt ovat usein suojeltuja rakennuksia ja työtä ohjaa museoviranomainen.

Selvitysten jälkeisessä rakennuslupavaiheessa toimimme neuvottelevana konsulttina.

Taloudellisten ja suojeluintressien ei tarvitse olla ristiriidassa. Pyrkimyksenämme on saada aikaan tasapainoisia ratkaisuja, johon eri osapuolet ovat tyytyväisiä. Konsultoimme kokemuksemme puitteissa kaavoitus-, täydennysrakentamis-, muutos- ja korjaushankkeita. Olemme mukana viranomaisneuvotteluissa ja autamme tuottamaan oikeusprosesseissa tarvittavia aineistoja.

Gustaf Nyströmin suunnittelema pankkirakennus Kotkaan valmistui 1909. Kuva: finna.fi.

Rakennushistoriaselvitys vai ominaispiirteiden selvitys?

Ominaispiirteiden selvitys on rakennushistoriallista selvitystä kevyempi tapa selvittää kiinteistön vaiheita ja erityispiirteet. Tämä selvitysmuoto soveltuu rakennukselle, jota ei ole suojeltu, mutta jolla katsotaan olevan jossain määrin rakennustaiteellisia, kaupunkikuvallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Selvitystyössä nämä mahdolliset arvot määritellään ja niiden avulla viranomainen voi ottaa kantaa kohteen suojeluun tai purkuun.

Dokumentointi

Rakennuksen dokumentointi voi palvella useaa tarkoitusta. Purettavaksi päätyvät rakennukset on hyvä dokumentoida jälkipolville. Suojellun rakennuksen restaurointi- ja korjaustyön dokumentointi puolestaan tukee kiinteistön ylläpidon suunnittelua, ja on huomattava apu tulevien muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitteluvaiheessa. Dokumentoinnissa painopiste on valokuvaamisessa, jonka toteutamme ammattimaisesti. Kuvaamme myös ilmasta käsin dronella.

Suomen pankin konttorin alkuperäisiä rakennuspiirustuksia vuodelta 1909 rakennushistoriaselvityksessä. Piirustukset Kotkan kaupungin keskusarkisto. 

Kulttuuri­ympäristöselvitykset

Kulttuuriympäristöselvitykset palvelevat tyypillisesti laajoja kaavoitushankkeita. Yksittäisten rakennusten sijaan niissä tarkastellaan alueita ja rakennuskokonaisuuksia osana maisemaa sekä niiden suunnittelun, rakentumisen ja käytön vaiheita. Työn tuloksena määritämme kohteen ominaispiirteet ja säilyneisyyden sekä arvotamme sen.

Rakennusinventoinnit, kaupunkikuvan tarkastelu, nykytilan analyysi ja karttatyöskentely ovat alueellisen selvityksen ydintä. Ilmasta käsin dronella otetut ortokuvat ja niiden kautta luodut 3D-mallit ovat tehokkaita dokumentointivälineitä, kun ympäristö on muuttumassa.

 

!

Näin syntyy RHS

Rakennushistoriaselvitykseen tekemiseen on hyvä varata aikaa noin 12 viikon verran. Tuona aikana koluamme arkistot, tutkimme ja valokuvaamme rakennukset, ja kokoamme työmme johtopäätökset visuaalisesti korkeatasoiseksi esitykseksi. Alla on kuvattu selvityksen laadinnan askelmerkit.


1

Asiantuntijakeskustelua ja ajatusten vaihtoa

Vaikka laadimme kymmenittäin rakennushistoriaselvityksiä vuosittain ja prosessimme ovat hiottuja, jokainen uniikki kohde on käsiteltävä yksilöllisellä tavalla. Yhdessä keskustellen syntyvät parhaat ajatukset siitä, miten kutakin kohdetta on syytä tarkastella, ja miten esittää sen rakennushistorialliset erityispiirteet. Oman osaamisen lisäksi käymme ajatuksenvaihtoa omistajan, käyttäjän ja viranomaisen kesken.


2

Yhteydenpito

Kaikki alkaa asiakkaan tarpeiden kuuntelemisesta ja lähtötilanteen kartoittamisesta. Aloitustapaamisessa käymme läpi työn vaiheet ja painopistealueet, sekä yhteydenpidon tavan.


3

Arkisto- ja kirjallisuustutkimus

Tässä vaiheessa kartoitetaan lähdeaineistot. Aineistoja voi löytyä erilaisista julkisista ja yksityisistä arkistoista, tutkimuskirjallisuudesta, tai vaikkapa eri aikojen sanomalehdistä. Oleellista on löytää kohteen alkuperäiset arkkitehtipiirustukset, sekä dokumentteja muutos- ja käyttövaiheista.


4

Kenttätyö

Kenttätyön aikana paneudutaan fyysiseen kohteeseen.
Se kuvataan sanallisesti ja valokuvataan, sekä tehdään mahdollisesti rakennusmittauksia tai haastatteluita.  Kenttätyön aikana kiinnitetään huomiota alkuperäisen suunnitteluratkaisun säilyneisyyteen ja kohteen kerroksellisuuteen, sekä nykyisiin pintarakenteisiin. Tarkastelu suoritetaan tyypillisesti joko rakennuksittain, tilakokonaisuuksittain tai huonekohtaisesti.


5

Analyysi

Työssä kerätty aineisto jäsennellään ja tutkitaan ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Työn lopussa esitetään kohteen erityiset piirteet ja työn luonteesta riippuen otetaan mahdollisesti kantaa arvoihin, säilyttämisen tai korjaamisen tapaan.


6

Visuaalinen suunnittelu ja havainnollistaminen

Rakennushistoriaselvityksen visuaalisuus suunnitellaan siten, että kohteen historialliset vaiheet ja erityispiirteet tulevat mahdollisimman selvästi ilmi. Lopputuote räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaan formaattiin. Selvitystemme yleinen päämäärä on, että kohteen tiedot on kerätty yhteen kansiin sekä helppolukuisena tiivistelmänä että syvällisempänä esityksenä.


Valmis RHS

Työn jälkeen on aika nauttia sen hedelmistä. Valmis rakennushistoriaselvitys on taiten tehty ja kestää aikaa – aivan kuten selvityksen kohteena ollut kiinteistökin.

Mitä palvelu tarjoaa sinulle?

  • Tiiviin ja selkokielisen esityksen rakennuksen historiasta
  • Visuaalisesti korkeatasoisen työn, jossa valokuvat ja kaaviot ovat tärkeässä roolissa
  • Työssä tiivistetään rakennuksen keskeiset ominaispiirteet, mikä edesauttaa jatkotoimenpiteiden suunnittelua
  • Rakennusta tarkastellaan osana ympäristöään ja aikansa rakentamista, sille annetaan konteksti

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710