Byggnadshistoria

Historiska utredningar ger en helhetsbild av en fastighet eller ett helt område. Ark-byroo utför utredningar på alla nivåer.

Rakennushistoriaselvityksen ikoni
Byggnadshistoriska utredningar från år 2019. ©Ark-byroo

Beslutsfattning baserad på historiska fakta

 

En byggnadshistorisk utredning ger en helhetsbild av en fastighet. Vanligtvis blir en utredning aktuell då en byggnad står inför en större förändring. Syftet med utredningen är att identifiera de arkitektoniska-, stadsplanemässiga- och kulturhistoriska värden byggnaden besitter. Om byggnaden är skyddad handleds arbetet av museimyndigheterna.

Byggnadsskydd och ekonomi behöver inte stå i konflikt med varandra. Vi strävar efter att hitta välbalanserade lösningar som tillfredställer alla parter. Inom ramen för vårt verksamhetsområde konsulterar vi inom planläggnings- och byggnadsfrågor, deltar i myndighetsförhandlingar och bistår med material vid juridiska processer.

Arkitekt Gustaf Nyströms bankbyggnad i Kotka år 1909. Bild: finna.fi.

Byggnadshistorisk utredning eller fastställande av en byggnads särdrag?

Fastställandet av en byggnads särdrag är mindre omfattande än en byggnadshistorisk utredning. Den här typen av utredning lämpar sig för byggnader som inte har skyddsstatus men ändå anses besitta arkitektoniska, stadsplanemässiga eller kulturhistoriskt värdefulla egenskaper.

Byggnadsdokumentering

En dokumentering kan tjäna många olika syften. En rivningshotad byggnad är värd att dokumenteras för eftervärlden. När det gäller skyddade byggnader är en dokumentering till stor hjälp för framtida underhåll samt eventuella ändrings- och restaureringsarbeten. Vårt främsta arbetsverktyg är fotografering, som utförs på ett professionellt sätt.

Finlands banks originalritningar från år 1909 i Ark-byroos byggnadshistoriska utredning.

Kulturmiljöutredning

En kulturmiljöutredning tjänar i första hand stora planläggningsprojekt. I stället för enskilda byggnader behandlas här hela områden och byggnadshelheter som en del av landskapet. En utredning kartlägger planläggningsområdets planering, användning och bebyggelse under olika tidsperioder i syfte att värdera och fastställa dess särdrag. Studie av kartmaterial, byggnadsinventering, analys av stadsbilden och det aktuella läget är våra viktigaste arbetsmetoder. Med hjälp av drönar fotografier skapar vi åskådliga 3D modeller av omgivningen.

 

!

Så här blir en byggnadshistorisk utredning till

Det tar ca 12 veckor att göra en utredning. Under den tiden går vi igenom arkiv, undersöker platsen och fotograferar samt sammanställer arbetet till ett visuellt högklassigt format. Här beskriver vi arbetsprocessen steg för steg.


1

Diskussion och utbytande av ideer

Varje projekt är unikt och bör behandlas skilt för sig. Genom att diskutera tillsammans kommer vi bäst fram till hur vi skall närma oss objektet och föra fram dess specifika egenskaper. Förutom diskussioner inom arbetsgemenskapen är vi också i dialog med förvaltare, användare och myndigheter.


2

Kommunikation

Vi börjar med att kartlägga nuläget och kundens behov. Vid det inledande mötet går vi igenom olika arbetsskeden samt hur kommunikationen mellan konsult och uppdragsgivare sköts.


3

Arkiv och källmaterial

Vi kartlägger och går igenom källmaterial. Det kan vara frågan om olika offentliga eller privata arkiv, källitteratur eller till exempel gamla tidskrifter. Det viktigaste är att hitta originalritningar samt dokumentation över eventuella förändringar.


4

Fältarbete

Vi besöker platsen och koncentrerar oss på byggnadens fysiska egenskaper. Vi beskriver dem i ord, fotograferar och gör eventuellt uppmätningar. I fältarbetet kan också ingå person intervjuer. Särskild vikt läggs vid de olika tidslagren samt hur väl den ursprungliga utformningen bevarats. Vi kan välja att betrakta enskilda rum eller större helheter.


5

Analys

Vi analyserar det insamlade materialet och sammanställer det till en begriplig helhet. I det avslutande sammandraget lyfter ví fram de viktigaste särdragen. Vid behov utför vi också en värdering av objektet och tar ställning till eventuella reparations åtgärder.


6

Visuell framställning och illustrationer

Den visuella framställningen utförs så att objektets historiska skeden och särdrag framkommer så tydligt som möjligt. Slutprodukten skräddarsys enligt kundens önskemål. Vår ambition är att samla allt mellan två pärmar som både tillgänglig och mer ingående information.


Färdig utredning

En välutförd utredning är till stor nytta och behåller sitt värde- precis som byggnaderna vi utreder!

Vad kan vi erbjuda?

  • En utförlig redogörelse över byggnadens historia
  • En visuellt högklassig och rikt illustrerad publikation
  • En sammanfattning över byggnadens viktigaste särdrag som underlättar framtida planering
  • En kontext åt byggnaden som en del av sin omgivningen och den tidsperiod den representerar

Kontakta oss

Blev du intresserad och vill veta mera? Ring oss eller skicka ett meddelande!

+358 50 574 8710